Warunki dostarczenia

SZTUCZNA TRAWA

Ponieważ cieszenie się sprawia więcej radości niż koszenie

Warunki dostarczenia

FiberGras BV

Artykuł 1. Definicje

Dostawca: nazwa firmy FiberGrass BV, zwanej dalej „FiberGrass”. Klient: każda (prawna) osoba, która zawiera lub chce zawrzeć umowę z FiberGrass. Produkt: towary będące przedmiotem umowy. Fabryka lub hurtownik: transport towarów z adresu firmy dostawcy na adres klienta. Siła wyższa: wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, na które dostawca nie ma wpływu i na które dostawca nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Artykuł 2. Możliwości zastosowania

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów i negocjacji między FibreGrass a klientem. Możliwość zastosowania ogólnych lub szczegółowych warunków klienta jest wyraźnie odrzucona przez FiberGrass.

Artykuł 3. Warunki umowy:

Wszystkie oferty są ważne przez okres określony przez FiberGrass. Oferta jest stosowana w zależności od dostępności produktu. Umowa zostaje zawarta, gdy FibreGrass potwierdzi to lub rozpocznie się zamówienie. Klient przyjmuje do wiadomości, że może złożyć zamówienie drogą elektroniczną. Złożone zamówienie po potwierdzeniu odbioru lub rozpoczęciu realizacji jest wiążącą umową dla klienta.

Artykuł 4. Dostawa

Dostawa jest realizowana przez fabrykę lub magazyn FiberGrass, chyba że uzgodniono inaczej. Towar uważa się za dostarczony, gdy jest gotowy do wysyłki i jest dostępny w FiberGrass, a klient został powiadomiony. Czas dostawy oferowany przez FiberGrass jest traktowany jedynie jako wskazówka, a nie termin.

Artykuł 5. Odpowiedzialność

FiberGrass dla klienta ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezgodności. Odpowiedzialność FiberGrass jest ograniczona do faktury, która nie przekracza kwoty VAT. FibreGrass nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utratę zysków, szkody wynikające z przekroczenia terminów oraz szkody spowodowane niedostateczną współpracą, nieprzestrzeganiem zaleconych instrukcji. FibreGrass nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wada wynika z siły wyższej.

Artykuł 6. Siła wyższa

Jeżeli FiberGrass nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec klienta w wyniku działania siły wyższej, wypełnienie tego obowiązku zostanie zawieszone na czas działania siły wyższej. Jeżeli okres, w którym wypełnienie zobowiązań przez FiberGrass nie może zostać zakończone w ciągu 3 miesięcy, strony mają prawo rozwiązać umowę w całości lub w części.

Artykuł 7. Reklama

Jeśli klient nie zgadza się z jakością dostarczonego produktu, musi złożyć swoje zastrzeżenia na piśmie do FiberGrass w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru, ze szczegółowym opisem i uzasadnieniem sprzeciwu. Reklamacje nie zawieszają zobowiązań płatniczych klienta.

Artykuł 8. Warunki płatności

Wszystkie kwoty na fakturze należy przelać na konto bankowe wskazane przez FiberGrass w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 1 (płatność w określonym czasie), klient płaci odsetki od zaległej kwoty 1% miesięcznie. Jeżeli interes prawny jest większy niż 1%, zastosowanie ma interes prawny. Kiedy w pewnym momencie standard jest wyższy, obliczamy nawet procent danego długu do 15%.

Po pierwsze, płatności są naliczane za zaległe (pozasądowe) koszty i odsetki, a następnie za najdłużej zaległe faktury. Nawet jeśli klient wspomina o płatności za późniejsze faktury. Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed terminem płatności określonym w wierszu 1, klient musi pokryć wszystkie koszty pozasądowe, co najmniej 50 EUR. Koszty odbioru pokrywa klient, a koszty pozasądowe, proceduralne i prawne pokrywa klient.

W każdym razie koszty przejmuje klient (osoba zamawiająca)

Artykuł 9. Zastrzeżenie prawa własności

Wszystkie produkty dostarczane przez FiberGrass pozostają własnością FiberGrass do momentu zapłaty za wszystkie produkty. Produkty nie są akceptowane przez osoby trzecie, do pełnego kosztu produktów (faktury wystawione przez FibreGrass)

Artykuł 10. Stosowanie prawa właściwego sądu.

Wszystkie umowy między FiberGrass a klientem podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Wszelkie spory, w tym te, które są tylko jednym z problemów, które mogą wyniknąć między stronami w sprawie (interpretacja warunków) umowy, zarówno prawnej, jak i faktycznej, zostaną wniesione do sądu pierwszej instancji w Haarlem.

Więcej informacji?

 

Poproś o kartę gwarancyjną. Wypełnić formularz.

Jeśli wybierzesz Fibergrass, wybierzesz jakość.

POPROŚ O BEZPŁATNĄ WYCENĘ