Algemene voorwaarden

KUNSTGRAS

Omdat genieten leuker is dan maaien

algemene voorwaarden

Firma Fibergrass B.V.

Artikel 1. Definities

Leverancier: de naam van het bedrijf Fibergrass BV, hierna te noemen “Fibergrass”. Klant: elke (rechts) persoon die een contract sluit met Fibergrass of wil sluiten. Product: goederen die het voorwerp uitmaken van het contract. Fabriek of groothandel: transport van goederen van het bedrijfsadres van de leverancier naar het adres van de klant. Overmacht: alle externe oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier geen invloed heeft en waarvan de leverancier zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 2. Toepassingsmogelijkheden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle contracten en onderhandelingen tussen Fibergrass en de klant. De mogelijkheid om algemene of specifieke voorwaarden of bepalingen van de klant toe te passen, wordt door Fibergrass uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Bepalingen van de overeenkomst:

Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode gespecificeerd door Fibergrass. Het aanbod wordt toegepast afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. Het contract wordt gesloten wanneer Fibergrass dit bevestigt of de bestelling start. De klant erkent dat hij een bestelling kan plaatsen via de elektronische communicatieroute. De geplaatste bestelling na ontvangstbevestiging of begin van uitvoering is een bindend contract voor de klant.

Artikel 4. Levering

De levering wordt uitgevoerd door de Fibergrass-fabriek of het magazijn, tenzij anders overeengekomen. De goederen worden als geleverd beschouwd wanneer ze klaar zijn voor verzending en zijn verkrijgbaar bij Fibergrass en de klant is op de hoogte gebracht. De door Fibergrass geboden levertijd wordt alleen als een richtlijn beschouwd en niet als een deadline.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

Fibergrass voor de klant is aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-nakoming. De aansprakelijkheid van Fibergrass is beperkt tot een factuur die het btw-bedrag niet overschrijdt. Fibergrass is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, schade wegens overschrijding van termijnen en schade veroorzaakt door onvoldoende medewerking, het niet opvolgen van instructies die zijn aanbevolen. Fibergrass is niet aansprakelijk als het gebrek te wijten is aan overmacht.

Artikel 6. Overmacht

Indien Fibergrass als gevolg van overmacht zijn verplichtingen jegens de klant niet nakomt, wordt de nakoming van de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode gedurende welke nakoming van de verplichtingen door Fibergrass niet binnen 3 maanden kan worden voltooid, hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Artikel 7. Reclame

Als de klant het niet eens is met de kwaliteit van het geleverde product, dient de klant zijn reserveringen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk in bij Fibergrass met een gedetailleerde beschrijving en motivering van het bezwaar. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Alle bedragen op de factuur moeten binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de factuur worden overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door Fibergrass. Na het verstrijken van de in nummer 1 bedoelde termijn (betaling op een bepaald tijdstip genoemd), betaalt de opdrachtgever rente over het openstaande bedrag van 1% per maand. Als de wettelijke rente meer bedraagt ​​dan 1%, wordt de wettelijke rente toegepast. Wanneer de standaard op een bepaald moment hoger is, berekenen we een percentage van een gegeven schuld zelfs tot 15%.

In de eerste plaats worden betalingen berekend voor achterstallige (buitengerechtelijke) kosten en rente en vervolgens voor facturen die het langst achterstallig zijn. Zelfs als de klant betaling voor latere facturen vermeldt. Als de betaling niet is gedaan vóór de in rij 1 vermelde betalingstermijn, moet de klant alle buitengerechtelijke kosten betalen, minimaal € 50,-. De kosten van incasso worden door de klant gedekt, buitengerechtelijke, procedurele, juridische kosten worden door de klant gedekt.

In elk geval worden de kosten overgenomen door de klant (de persoon die bestelt)

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten die Fibergrass heeft geleverd, blijven eigendom van Fibergrass totdat alle producten zijn betaald. Producten zijn niet acceptabel voor derden, tot de volledige kosten van de producten (facturen uitgegeven door Fibergrass)

Artikel 10. Toepassing van de wet van de bevoegde rechtbank.

Op alle overeenkomsten tussen Fibergrass en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, met inbegrip van die welke slechts één van de bedenkingen zijn die kunnen ontstaan ​​tussen de partijen in de zaak (interpretatie van de bepalingen) van het contract, zowel juridisch als feitelijk, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg in Haarlem.

Meer info?

 

Vraag om een garantie kaart. Vul het formulier in.

    Als u kiest voor Fibergrass, kiest u voor kwaliteit.

    VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN